ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

Need tingimused (kasutustingimused) kohalduvad klientidele (teie), kes külastavad Decathloni veebilehte www.decathlon.ee (veebileht). Nende eeskirjade eesmärk on määratleda veebilehe kasutamise kord. Veebilehte haldab UAB „DECATHLON LIETUVA“, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, juriidilise isiku kood 304590430, registrijärgne aadress Vikingų g. 5, LT-02188, Vilnius, Leedu ja Decathlon Lietuva UAB Eesti filiaal, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 16438508, juriidiline aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6, 10111, Eesti (meie). Veebilehe kasutamine toimub vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning järgmistele eeskirjadele, mis on kättesaadavad aadressil
Tugi
Meie veebileht: isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid ja küpsiste poliitika, mis reguleerivad teie poolt veebilehe kaudu meile esitatud isikuandmete kasutamist ([sisestage asjakohase eestikeelse veebilehe link]); püsikliendiprogrammi tingimused, mis reguleerivad meie püsikliendiprogrammi kasutamist teie poolt (www.decathlon.ee); üldised müügitingimused (www.decathlon.ee); toote tagastamise tingimused (www.decathlon.ee). Jätame endale õiguse neid eeskirju ja käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Muudatuste korral teavitatakse teid nendest muudatustest e-posti teel või muul viisil vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist. 30 päeva möödudes loetakse, et olete nõustunud muudetud kasutustingimustega, kui jätkate meie teenuste kasutamist.
Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, sõlmite meiega lepingu, mille sisuks on veebilehe kasutamine (leping). Kui te ei nõustu käesolevate kasutustingimustega, ei tohi te seda veebilehte kasutada.
JUURDEPÄÄS VEEBILEHELE
Me võime aeg-ajalt anda juurdepääsu veebilehe või kogu veebilehe teatud funktsioonidele, osadele või sisule kasutajatele, kes on end meie veebilehele registreerinud. Sellisel juhul peate tagama, et kõik teie poolt esitatud registreerimisandmed on täpsed. Kui te valite või teile antakse meie turvalisuse tagamise protseduuri raames sisselogimistunnus (näiteks kasutajanimi ja parool või muu tunnus), peate käsitlema seda teavet konfidentsiaalsena ega tohi seda kellelegi teisele avaldada. Te vastutate kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie sisselogimise tunnuse all, ja peate viivitamatult teavitama meid igast omavolilisest kasutamisest või muudest turvarikkumistest, millest te teada saate.
Meil on õigus igal ajal keelata mis tahes sisselogimise tunnus või keelata juurdepääs veebilehele, kui meie arvates ei ole te täitnud mõnda kasutustingimuste sätet või kui teie poolt kasutajaks registreerimiseks esitatud andmed osutuvad valeks. Me ei saa tagada veebilehe pidevat, katkematut või laitmatut toimimist. Mõnikord võivad teatud veebilehe funktsioonid, osad või sisu või kogu veebileht muutuda kättesaamatuks (kas plaanipäraselt või plaaniväliselt) või seda muudetakse, see peatatakse või tühistatakse meie äranägemisel, ilma teid sellest teavitamata. Me ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees veebilehe kättesaamatuse, muutmise, peatamise või veebilehe või selle mis tahes funktsioonide, osade või sisu tühistamise eest, välja arvatud juhul, kui me rikume neid kasutustingimusi tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
TEIE ÕIGUSED
Te võite kasutada veebilehte mittekaubanduslikul eesmärgil ja ainult vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Te võite veebilehe sisu alla laadida ja kuvada arvutiekraanil, printida ja kopeerida üksikuid lehekülgi ning, arvestades järgmises punktis sätestatud piiranguid, salvestada neid lehekülgi elektroonilisel kujul. Veebilehe teatud funktsioonide, osade või sisu suhtes võivad kehtida ka lisatingimused, mis vajaduse korral kuvatakse ekraanil või on kättesaadavad lingi kaudu. Veebileht võimaldab teile järgmist: tutvuda meie poolt pakutavate toodete ja teenustega; teha oste internetis vastavalt üldistele müügitingimustele; avaldada arvamust meie poolt müüdud esemete kohta; avaldada fotosid või videoid, mis on seotud toodetega, mida me müüme; osaleda veebilehel pakutavates erinevates mängudes ja konkurssidel; esitada küsimusi meie poolt müüdavate toodete kohta kasutajate kogukonnale või otse meile. Kui te liitute meie püsikliendiprogrammiga ja nõustute, et võtame teiega ühendust, et aidata või nõustada potentsiaalseid kliente, saate osaleda veebilehe funktsioonis „Küsimused ja vastused“. See funktsioon on kättesaadav veebilehe toote- või kodulehelt. Sel juhul võimaldab veebileht teil vastata kasutajate ja/või klientide küsimustele, kui need puudutavad teie poolt viimase aasta jooksul ostetud toodet.
TEIE KOHUSTUSED
Te tohite kasutada veebilehte ainult seaduslikel eesmärkidel (järgides kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju), vastutustundlikult ja mitte viisil, mis võib kahjustada meie või mõne meie sidusettevõtte nime või mainet. Välja arvatud kasutustingimustes selgesõnaliselt sätestatud ulatuses, ei ole teil eelkõige lubatud: „kraapida“ veebilehe sisu serverisse või muusse võrku ühendatud salvestusseadmesse või luua elektrooniline andmebaas, laadides süstemaatiliselt alla ja salvestades kogu veebilehe sisu või osa sellest; eemaldada või muuta veebilehe mis tahes sisu või püüda mööda hiilida turvalisusest või häirida veebilehe või selle serverite nõuetekohast toimimist; luua linke veebilehele mis tahes muudelt veebilehtedelt ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te võite luua oma veebilehelt lingi meie veebilehele, kui link ei ole eksitav või petlik ja kui te osutate selle sihtkohale. See ei tähenda, et me toetame teid, teie veebilehte või teie pakutavaid tooteid või teenuseid. Keelatud on panna veebilehele linke veebilehtedelt, mis sisaldavad ebaseaduslikku, ähvardavat, solvavat, laimavat, pornograafilist, sündsusetut, vulgaarset, kõlvatut või solvavat sisu või kui veebileht rikub kolmandate poolte intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi; salvestada, kuvada või avaldada mis tahes sisu, mis võib rikkuda kolmandate poolte õigusi, nende intellektuaalomandiõigusi või eraelu puutumatust.
SISU KUVAMINE
Meie poolt avaldatud sisu Me ei saa tagada ja ei taga veebilehe sisu täpsust, täielikkust, korrektsust, usaldusväärsust, terviklikkust, kvaliteeti, eesmärgipärasust või ehtsust ning seadusega lubatud maksimaalses ulatuses kaudseid garantiisid. Välja arvatud juhul, kui me rikume neid kasutustingimusi tahtlikult või raske hooletuse tõttu, ei võta me vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb sellest, et teie või keegi teine kasutab veebilehte või tugineb selle sisule. Me ei saa garanteerida ja ei garanteeri, et veebilehe sisu ei sisalda viiruseid ja/või muud koodi, mis võib sisaldada saastavaid või hävitavaid elemente. Teie kohustus on rakendada asjakohaseid IT-turvalisuse kaitsemeetmeid (sealhulgas viirusetõrje ja muud turvakontrollid), et tagada vastavus teie konkreetsetele nõuetele sisu turvalisuse ja usaldusväärsuse osas. Teie poolt avaldatud sisu Veebileht võib aeg-ajalt lubada teil laadida üles kasutaja loodud sisu ja edastada seda sisu kas valitud adressaatidele või avalikele aladele, nagu kommentaaride lehed, jututoad, teadetetahvlid ja/või uudistegrupid (ühiseltkasutajasisu alad). Me ei kontrolli eelnevalt kasutajasisu aladele sisestatud materjali (kasutajapostitused). Kui te märkate, et veebilehel on avaldatud sisu, mis ei vasta käesolevate kasutustingimuste nõuetele, teavitage meid sellest viivitamatult aadressil [email protected]. „Sisu“ all mõistame kõike, mis on teie poolt veebilehel avaldatud, näiteks tekst, kommentaarid, pilt, foto, video või mis tahes tüüpi fail, olenemata selle sisust või vormist. Teie vastutate enda tehtud kasutajapostituste sisu eest ja kinnitate, et kõik kasutajapostitused väljendavad nende vastavate autorite seisukohti, mitte meie seisukohti. Palume teil tagada kõigi kasutajapostituste vastavus kasutajasisu ala eesmärgiga ja iga teema olemusega ning avaldada või jagada sisu, mis suhtub lugupidavalt konkreetse sporditoote kaubamärki ja meie väärtustesse ning on nendega kooskõlas. Kasutajasisu alal on keelatud järgmised kasutajapostitused: sisu, mis on ebaseaduslik, ähvardav, solvav, laimav, pornograafiline, sündsusetu, vulgaarne, kõlvatu, solvav või mis rikub kolmandate poolte intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi; sisu, mis sisaldab viirusi ja/või muid koode, millel on saastavaid või hävitavaid elemente; sisu, mis sisaldab mis tahes vormis reklaami toodetele, mis ei ole veebilehel avaldatud; sisu, mis osutab seotusele mis tahes isiku või üksusega või kujutab vääralt sellist seotust. Garanteerite, et olete sisu intellektuaalse omandi omanik ning teil on kõik õigused ja volitused, mis on vajalikud sisu esitamiseks veebilehel. Kui teil on põhjust arvata, et teie sisselogimise tunnus või e-posti aadress on või võib olla teada isikule, kellel ei ole õigust seda kasutada, kohustute meid sellest viivitamatult teavitama. Mis puudutab teie poolt esitatud sisu, mis ei ole isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt isikuandmed, siis teie taotlusel teeme teile need kättesaadavaks. Me võime otsustada sellist sisu mitte kättesaadavaks teha, kui: see ei ole kasutatav väljaspool meie teenuste konteksti; see on seotud ainult teie tegevusega meie teenuste kasutamisel; see on meie poolt kombineeritud muu teabega ja seda ei ole võimalik eraldada või seda saab eraldada ainult ebaproportsionaalselt suurte jõupingutustega; või see on loodud teie ja teiste isikute poolt ühiselt ning teised kasutajad võivad sisu jätkuvalt kasutada. Lisateabe saamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt isikuandmeteks kvalifitseeruva sisu töötlemise kohta lugege meie isikuandmete puutumatust käsitlevatest reeglitest, millele on viidatud käesolevate kasutustingimuste sissejuhatavas osas. Sisu eemaldamine Kuigi me ei kontrolli eelnevalt kasutajapostitusi, jätame endale õiguse oma äranägemise järgi kustutada, redigeerida või muuta mis tahes kasutajapostitusi ja/või sulgeda mis tahes teemasid igal ajal ilma teid teavitamata. Kaebuse esitamiseks mis tahes kasutajapostituse sisu kohta kirjutage aadressil [email protected] esitades konkreetse kasutajapostituse üksikasjad. Kõigi põhjendatud ja õigustatud taotlusega tegeleme viivitusteta. Pöörame tähelepanu, et me ei saa tagada sisu kohest kustutamist. Me ei vastuta selle eest, et sisu ei kustutata üldse või ei kustutata teie poolt soovitud aja jooksul.
VÄLISED LINGID
Veebileht võib aeg-ajalt sisaldada linke välistele veebilehtedele, mis võivad sisaldada linke kolmandate poolte pakkumistele ja kampaaniatele. Lisame need lingid, et pakkuda teile juurdepääsu teabele, toodetele või teenustele, mis võivad teile kasulikud olla või huvi pakkuda. Me ei vastuta nende veebilehtede sisu ega nendel pakutavate toodete või teenuste eest ega garanteeri nende pidevat kättesaadavust. Asjaolu, et me lisame linke välistele veebilehtedele, ei tähenda nende operaatorite või korraldajate toetamist või nendega seostamist.
INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
Kõik intellektuaalomandi õigused veebilehe sisule (sealhulgas tekst, graafika, tarkvara, fotod ja muud pildid, videod, heli, kaubamärgid, logod ja andmebaas) ning veebilehe üldine ülesehitus kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele, kui käesolevates kasutustingimustes ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud. Välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei anna käesolevad kasutustingimused teile mingeid õigusi seoses meie või meie litsentsiandjate intellektuaalomandi õigustega ning te kinnitate, et veebilehe sisu allalaadimine ei anna teile mingeid omandiõigusi. Kui te prindite, kopeerite või salvestate veebilehe sisu (ainult niivõrd, kuivõrd see on kasutustingimustega lubatud), peate tagama, et kõik autoriõiguse, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi õiguste märked, mis sisalduvad originaalses sisus, oleksid reprodutseeritud. Käesolevaga anname teile mitteeksklusiivse tühistatava litsentsi veebilehe kasutamiseks ulatuses, mis on vajalik meie veebilehe kasutamiseks. Käesolev litsents on piiratud lepingu kehtivusajaga, see antakse ilma õiguseta anda all-litsentse ja on piiratud Eesti Vabariigi territooriumiga. Te nõustute, et mis tahes kasutajapostitust tehes annate meile seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses tühistamatu, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, kasutustasuta ja täielikult all-litsentsitava litsentsi seoses majanduslike ja moraalsete õigustega kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, luua sellest tuletatud teoseid, levitada, esitada ja kuvada sellist kasutajapostitust (tervikuna või osaliselt) ja/või lisada seda muudesse teostesse mis tahes kujul, meedias või tehnoloogias, ja teie loobute mis tahes autoriõigustest, mis teil võivad olla sellise kasutajapostituse suhtes või õigusest olla tuvastatav selle autorina. Te nõustute, et meie või meie grupi ettevõtted võivad kasutada mis tahes kasutajapostitust teatud kaubanduslikes teadaannetes; edastada seda kolmandatele pooltele tootetutvustuse eesmärgil; seostada seda teie nimega, kuid mitte alati; muuta see automaatselt avalikuks ja vabalt kättesaadavaks, eelkõige internetis ja muudel meie või meie grupi ettevõtete veebilehtedel ja/või blogides ja/või meie veebilehtedel, sealhulgas eelkõige meie grupi ettevõtete sotsiaalmeedia lehtedel või nende lehtede kasutajatele.
VASTUTUS
Mitte mingil juhul ei vastuta me teie ees ärikahjude, kaudsete või järgnevate kahjude, saamata jäänud kasumi, tulu, lepingu või andmete, mainekahju või muude sarnaste kahjude eest ning meie vastutus teie kantud kahjude eest on rangelt piiratud otsese kahjuga, mis oli mõistlikult ettearvatav. Kui veebileht ei vasta käesolevatele kasutustingimustele, on teil õigus kasutada ka muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid: (a) nõuda kohustuse täitmist; b) keelduda enda kohustuse täitmisest; c) nõuda kahju hüvitamist; d) taganeda vastavast lepingust või öelda see üles; e) vähendada hinda; f) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivise tasumist. Me ei vastuta mingil juhul: mis tahes teabe eest veebilehel, mida meie ei ole avaldanud; mis tahes võrguhäirete eest, mis takistavad veebilehe nõuetekohast toimimist; mis tahes tarkvara mis tahes talitlushäirete eest; mis tahes arvutiviiruse, -vea, -anomaalia või -rikke tagajärjede eest; teie arvutile tekitatud kahjustuse eest.
ÜLDINE
Kõik teie poolt meile esitatud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis meie juriidilisele aadressile. Meie võime edastada teile teavitusi e-posti või postiaadressile, mille te meile tellimuse esitamisel annate. Kui me ei suuda jõustada mõnda meie õigust, ei saa seda tõlgendada kui sellisest õigusest loobumist. Kasutustingimusi reguleerib Eesti õigus. Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui küsimust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, on kõigi käesolevatest kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste lahendamisel ainupädevus esimese astme kohtuna Eestis asuval Harju Maakohtul.
Kui olete tarbija, on teil õigus pöörduda kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks ka Tarbijakaitseameti (Endla 10A, 10142 Tallinn, Eesti; https://komisjon.ee/et) juures moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole. See komisjon lahendab tarbijate ja ettevõtjate vahelisi lepingulisi vaidlusi, mida pooled ei suuda läbirääkimiste teel lahendada. Lisaks võite kasutada Euroopa Komisjoni veebipõhist vaidluste lahendamise rakendust (https://ec.europa.eu/). Kui mõni kasutustingimuste säte või sätte osa on või muutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, loetakse seda muudetuks minimaalses ulatuses, mis on vajalik, et muuta see kehtivaks, seaduslikuks ja jõustatavaks. Kui selline muutmine ei ole võimalik, loetakse vastav säte või selle osa kustutatuks. Käesoleva klausli kohase sätte või selle osa muutmine või kustutamine ei mõjuta ülejäänud kasutustingimuste kehtivust ja jõustatavust. Need kasutustingimused võivad olla kättesaadavad mitmes keeles. Erinevate keeleversioonide vaheliste vastuolude korral on ülimuslik eestikeelne versioon. Leping sõlmitakse tähtajatult. Meie teenuste (ja lepingu) kasutamise võite igal ajal lõpetada, kui lõpetate veebilehe kasutamise ja kustutate oma konto. Seda tegevust ei saa tagasi võtta. Me võime oma teenuste osutamise (ja lepingu) tühistada, teatades sellest 30 päeva ette veebilehel või e-posti teel. Pärast lepingu tühistamist ei tohi te meie teenuseid kasutada ega neid kolmandatele pooltele kättesaadavaks teha.
KONTAKTANDMED
Küsimuste korral võtke meiega ühendust helistades numbril +37256905531 vahemikus 10.00 - 21.00 või kirja teel [email protected].