Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0

bendrosios naudojimosi sąlygos

Need tingimused (kasutustingimused) kohalduvad klientidele (teie), kes külastavad Decathloni veebilehte

www.decathlon.ee (veebileht). Nende eeskirjade eesmärk on määratleda veebilehe

kasutamise kord.

Veebilehte haldab UAB „DECATHLON LIETUVA“, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute

registris, juriidilise isiku kood 304590430, registrijärgne aadress Vikingų g. 5, LT-02188, Vilnius, Leedu ja

Decathlon Lietuva UAB Eesti filiaal, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 16438508, juriidiline

aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6, 10111, Eesti (meie).

Veebilehe kasutamine toimub vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning järgmistele eeskirjadele, mis

on kättesaadavad aadressil

Tugi

Meie veebileht:

isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid ja küpsiste poliitika, mis reguleerivad teie poolt

veebilehe kaudu meile esitatud isikuandmete kasutamist ([sisestage asjakohase eestikeelse

veebilehe link]);

püsikliendiprogrammi tingimused, mis reguleerivad meie püsikliendiprogrammi kasutamist teie poolt

(www.decathlon.ee);

üldised müügitingimused (www.decathlon.ee);

toote tagastamise tingimused (www.decathlon.ee).

Jätame endale õiguse neid eeskirju ja käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta.

Muudatuste korral teavitatakse teid nendest muudatustest e-posti teel või muul viisil vähemalt 30 päeva

enne muudatuste jõustumist. 30 päeva möödudes loetakse, et olete nõustunud muudetud

kasutustingimustega, kui jätkate meie teenuste kasutamist.

Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, sõlmite meiega lepingu, mille sisuks on veebilehe kasutamine

(leping). Kui te ei nõustu käesolevate kasutustingimustega, ei tohi te seda veebilehte kasutada.

JUURDEPÄÄS VEEBILEHELE

Me võime aeg-ajalt anda juurdepääsu veebilehe või kogu veebilehe teatud funktsioonidele, osadele või

sisule kasutajatele, kes on end meie veebilehele registreerinud. Sellisel juhul peate tagama, et kõik teie

poolt esitatud registreerimisandmed on täpsed.

Kui te valite või teile antakse meie turvalisuse tagamise protseduuri raames sisselogimistunnus (näiteks

kasutajanimi ja parool või muu tunnus), peate käsitlema seda teavet konfidentsiaalsena ega tohi seda

kellelegi teisele avaldada. Te vastutate kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie sisselogimise tunnuse all, ja

peate viivitamatult teavitama meid igast omavolilisest kasutamisest või muudest turvarikkumistest, millest te

teada saate.

Meil on õigus igal ajal keelata mis tahes sisselogimise tunnus või keelata juurdepääs veebilehele, kui meie

arvates ei ole te täitnud mõnda kasutustingimuste sätet või kui teie poolt kasutajaks registreerimiseks

esitatud andmed osutuvad valeks.

Me ei saa tagada veebilehe pidevat, katkematut või laitmatut toimimist. Mõnikord võivad teatud veebilehe

funktsioonid, osad või sisu või kogu veebileht muutuda kättesaamatuks (kas plaanipäraselt või plaaniväliselt)

või seda muudetakse, see peatatakse või tühistatakse meie äranägemisel, ilma teid sellest teavitamata. Me

ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees veebilehe kättesaamatuse, muutmise, peatamise või veebilehe

või selle mis tahes funktsioonide, osade või sisu tühistamise eest, välja arvatud juhul, kui me rikume neid

kasutustingimusi tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

TEIE ÕIGUSED

Te võite kasutada veebilehte mittekaubanduslikul eesmärgil ja ainult vastavalt käesolevatele

kasutustingimustele.

Te võite veebilehe sisu alla laadida ja kuvada arvutiekraanil, printida ja kopeerida üksikuid lehekülgi ning,

arvestades järgmises punktis sätestatud piiranguid, salvestada neid lehekülgi elektroonilisel kujul. Veebilehe

teatud funktsioonide, osade või sisu suhtes võivad kehtida ka lisatingimused, mis vajaduse korral kuvatakse

ekraanil või on kättesaadavad lingi kaudu.

Veebileht võimaldab teile järgmist:

tutvuda meie poolt pakutavate toodete ja teenustega;

teha oste internetis vastavalt üldistele müügitingimustele;

avaldada arvamust meie poolt müüdud esemete kohta;

avaldada fotosid või videoid, mis on seotud toodetega, mida me müüme;

osaleda veebilehel pakutavates erinevates mängudes ja konkurssidel;

esitada küsimusi meie poolt müüdavate toodete kohta kasutajate kogukonnale või otse meile.

Kui te liitute meie püsikliendiprogrammiga ja nõustute, et võtame teiega ühendust, et aidata või nõustada

potentsiaalseid kliente, saate osaleda veebilehe funktsioonis „Küsimused ja vastused“. See funktsioon on

kättesaadav veebilehe toote- või kodulehelt. Sel juhul võimaldab veebileht teil vastata kasutajate ja/või

klientide küsimustele, kui need puudutavad teie poolt viimase aasta jooksul ostetud toodet.

TEIE KOHUSTUSED

Te tohite kasutada veebilehte ainult seaduslikel eesmärkidel (järgides kõiki kohaldatavaid seadusi ja

eeskirju), vastutustundlikult ja mitte viisil, mis võib kahjustada meie või mõne meie sidusettevõtte nime või

mainet.

Välja arvatud kasutustingimustes selgesõnaliselt sätestatud ulatuses, ei ole teil eelkõige lubatud:

„kraapida“ veebilehe sisu serverisse või muusse võrku ühendatud salvestusseadmesse või luua elektrooniline

andmebaas, laadides süstemaatiliselt alla ja salvestades kogu veebilehe sisu või osa sellest;

eemaldada või muuta veebilehe mis tahes sisu või püüda mööda hiilida turvalisusest või häirida veebilehe või

selle serverite nõuetekohast toimimist;

luua linke veebilehele mis tahes muudelt veebilehtedelt ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te võite luua oma

veebilehelt lingi meie veebilehele, kui link ei ole eksitav või petlik ja kui te osutate selle sihtkohale. See ei tähenda,

et me toetame teid, teie veebilehte või teie pakutavaid tooteid või teenuseid. Keelatud on panna veebilehele linke

veebilehtedelt, mis sisaldavad ebaseaduslikku, ähvardavat, solvavat, laimavat, pornograafilist, sündsusetut,

vulgaarset, kõlvatut või solvavat sisu või kui veebileht rikub kolmandate poolte intellektuaalse omandi õigusi või

muid õigusi;

salvestada, kuvada või avaldada mis tahes sisu, mis võib rikkuda kolmandate poolte õigusi, nende

intellektuaalomandiõigusi või eraelu puutumatust.

SISU KUVAMINE

Meie poolt avaldatud sisu

Me ei saa tagada ja ei taga veebilehe sisu täpsust, täielikkust, korrektsust, usaldusväärsust, terviklikkust,

kvaliteeti, eesmärgipärasust või ehtsust ning seadusega lubatud maksimaalses ulatuses kaudseid

garantiisid. Välja arvatud juhul, kui me rikume neid kasutustingimusi tahtlikult või raske hooletuse tõttu, ei

võta me vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb sellest, et teie või keegi teine kasutab veebilehte või

tugineb selle sisule.

Me ei saa garanteerida ja ei garanteeri, et veebilehe sisu ei sisalda viiruseid ja/või muud koodi, mis võib

sisaldada saastavaid või hävitavaid elemente. Teie kohustus on rakendada asjakohaseid IT-turvalisuse

kaitsemeetmeid (sealhulgas viirusetõrje ja muud turvakontrollid), et tagada vastavus teie konkreetsetele

nõuetele sisu turvalisuse ja usaldusväärsuse osas.

Teie poolt avaldatud sisu

Veebileht võib aeg-ajalt lubada teil laadida üles kasutaja loodud sisu ja edastada seda sisu kas valitud

adressaatidele või avalikele aladele, nagu kommentaaride lehed, jututoad, teadetetahvlid ja/või

uudistegrupid (ühiseltkasutajasisu alad). Me ei kontrolli eelnevalt kasutajasisu aladele sisestatud materjali

(kasutajapostitused). Kui te märkate, et veebilehel on avaldatud sisu, mis ei vasta käesolevate

kasutustingimuste nõuetele, teavitage meid sellest viivitamatult aadressil [email protected].

„Sisu“ all mõistame kõike, mis on teie poolt veebilehel avaldatud, näiteks tekst, kommentaarid, pilt, foto,

video või mis tahes tüüpi fail, olenemata selle sisust või vormist. Teie vastutate enda tehtud

kasutajapostituste sisu eest ja kinnitate, et kõik kasutajapostitused väljendavad nende vastavate autorite

seisukohti, mitte meie seisukohti.

Palume teil tagada kõigi kasutajapostituste vastavus kasutajasisu ala eesmärgiga ja iga teema olemusega

ning avaldada või jagada sisu, mis suhtub lugupidavalt konkreetse sporditoote kaubamärki ja meie

väärtustesse ning on nendega kooskõlas. Kasutajasisu alal on keelatud järgmised kasutajapostitused:

sisu, mis on ebaseaduslik, ähvardav, solvav, laimav, pornograafiline, sündsusetu, vulgaarne, kõlvatu,

solvav või mis rikub kolmandate poolte intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi;

sisu, mis sisaldab viirusi ja/või muid koode, millel on saastavaid või hävitavaid elemente;

sisu, mis sisaldab mis tahes vormis reklaami toodetele, mis ei ole veebilehel avaldatud;

sisu, mis osutab seotusele mis tahes isiku või üksusega või kujutab vääralt sellist seotust.

Garanteerite, et olete sisu intellektuaalse omandi omanik ning teil on kõik õigused ja volitused, mis on

vajalikud sisu esitamiseks veebilehel. Kui teil on põhjust arvata, et teie sisselogimise tunnus või e-posti

aadress on või võib olla teada isikule, kellel ei ole õigust seda kasutada, kohustute meid sellest viivitamatult

teavitama.

Mis puudutab teie poolt esitatud sisu, mis ei ole isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt isikuandmed, siis

teie taotlusel teeme teile need kättesaadavaks. Me võime otsustada sellist sisu mitte kättesaadavaks teha,

kui:

see ei ole kasutatav väljaspool meie teenuste konteksti;

see on seotud ainult teie tegevusega meie teenuste kasutamisel;

see on meie poolt kombineeritud muu teabega ja seda ei ole võimalik eraldada või seda saab

eraldada ainult ebaproportsionaalselt suurte jõupingutustega; või

see on loodud teie ja teiste isikute poolt ühiselt ning teised kasutajad võivad sisu jätkuvalt kasutada.

Lisateabe saamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt isikuandmeteks kvalifitseeruva sisu

töötlemise kohta lugege meie isikuandmete puutumatust käsitlevatest reeglitest, millele on viidatud

käesolevate kasutustingimuste sissejuhatavas osas.

Sisu eemaldamine

Kuigi me ei kontrolli eelnevalt kasutajapostitusi, jätame endale õiguse oma äranägemise järgi kustutada,

redigeerida või muuta mis tahes kasutajapostitusi ja/või sulgeda mis tahes teemasid igal ajal ilma teid

teavitamata.

Kaebuse esitamiseks mis tahes kasutajapostituse sisu kohta kirjutage aadressil [email protected]

esitades konkreetse kasutajapostituse üksikasjad. Kõigi põhjendatud ja õigustatud taotlusega tegeleme

viivitusteta. Pöörame tähelepanu, et me ei saa tagada sisu kohest kustutamist. Me ei vastuta selle eest, et

sisu ei kustutata üldse või ei kustutata teie poolt soovitud aja jooksul.

VÄLISED LINGID

Veebileht võib aeg-ajalt sisaldada linke välistele veebilehtedele, mis võivad sisaldada linke kolmandate

poolte pakkumistele ja kampaaniatele. Lisame need lingid, et pakkuda teile juurdepääsu teabele, toodetele

või teenustele, mis võivad teile kasulikud olla või huvi pakkuda. Me ei vastuta nende veebilehtede sisu ega

nendel pakutavate toodete või teenuste eest ega garanteeri nende pidevat kättesaadavust. Asjaolu, et me

lisame linke välistele veebilehtedele, ei tähenda nende operaatorite või korraldajate toetamist või nendega

seostamist.

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Kõik intellektuaalomandi õigused veebilehe sisule (sealhulgas tekst, graafika, tarkvara, fotod ja muud pildid,

videod, heli, kaubamärgid, logod ja andmebaas) ning veebilehe üldine ülesehitus kuuluvad meile või meie

litsentsiandjatele, kui käesolevates kasutustingimustes ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud. Välja arvatud

siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei anna käesolevad kasutustingimused teile mingeid õigusi seoses meie

või meie litsentsiandjate intellektuaalomandi õigustega ning te kinnitate, et veebilehe sisu allalaadimine ei

anna teile mingeid omandiõigusi. Kui te prindite, kopeerite või salvestate veebilehe sisu (ainult niivõrd,

kuivõrd see on kasutustingimustega lubatud), peate tagama, et kõik autoriõiguse, kaubamärgi ja/või muude

intellektuaalomandi õiguste märked, mis sisalduvad originaalses sisus, oleksid reprodutseeritud.

Käesolevaga anname teile mitteeksklusiivse tühistatava litsentsi veebilehe kasutamiseks ulatuses, mis on

vajalik meie veebilehe kasutamiseks. Käesolev litsents on piiratud lepingu kehtivusajaga, see antakse ilma

õiguseta anda all-litsentse ja on piiratud Eesti Vabariigi territooriumiga.

Te nõustute, et mis tahes kasutajapostitust tehes annate meile seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses

tühistamatu, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, kasutustasuta ja täielikult all-litsentsitava litsentsi seoses

majanduslike ja moraalsete õigustega kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, luua

sellest tuletatud teoseid, levitada, esitada ja kuvada sellist kasutajapostitust (tervikuna või osaliselt) ja/või

lisada seda muudesse teostesse mis tahes kujul, meedias või tehnoloogias, ja teie loobute mis tahes

autoriõigustest, mis teil võivad olla sellise kasutajapostituse suhtes või õigusest olla tuvastatav selle

autorina. Te nõustute, et meie või meie grupi ettevõtted võivad kasutada mis tahes kasutajapostitust teatud

kaubanduslikes teadaannetes; edastada seda kolmandatele pooltele tootetutvustuse eesmärgil; seostada

seda teie nimega, kuid mitte alati; muuta see automaatselt avalikuks ja vabalt kättesaadavaks, eelkõige

internetis ja muudel meie või meie grupi ettevõtete veebilehtedel ja/või blogides ja/või meie veebilehtedel,

sealhulgas eelkõige meie grupi ettevõtete sotsiaalmeedia lehtedel või nende lehtede kasutajatele.

VASTUTUS

Mitte mingil juhul ei vastuta me teie ees ärikahjude, kaudsete või järgnevate kahjude, saamata jäänud

kasumi, tulu, lepingu või andmete, mainekahju või muude sarnaste kahjude eest ning meie vastutus teie

kantud kahjude eest on rangelt piiratud otsese kahjuga, mis oli mõistlikult ettearvatav. Kui veebileht ei vasta

käesolevatele kasutustingimustele, on teil õigus kasutada ka muid seadusest tulenevaid

õiguskaitsevahendeid: (a) nõuda kohustuse täitmist; b) keelduda enda kohustuse täitmisest; c) nõuda kahju

hüvitamist; d) taganeda vastavast lepingust või öelda see üles; e) vähendada hinda; f) rahalise kohustuse

täitmisega viivitamise korral nõuda viivise tasumist.

Me ei vastuta mingil juhul:

mis tahes teabe eest veebilehel, mida meie ei ole avaldanud;

mis tahes võrguhäirete eest, mis takistavad veebilehe nõuetekohast toimimist;

mis tahes tarkvara mis tahes talitlushäirete eest;

mis tahes arvutiviiruse, -vea, -anomaalia või -rikke tagajärjede eest;

teie arvutile tekitatud kahjustuse eest.

ÜLDINE

Kõik teie poolt meile esitatud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis meie

juriidilisele aadressile. Meie võime edastada teile teavitusi e-posti või postiaadressile, mille te meile tellimuse

esitamisel annate.

Kui me ei suuda jõustada mõnda meie õigust, ei saa seda tõlgendada kui sellisest õigusest loobumist.

Kasutustingimusi reguleerib Eesti õigus.

Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse

läbirääkimiste teel. Kui küsimust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, on kõigi käesolevatest

kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste lahendamisel ainupädevus esimese astme

kohtuna Eestis asuval Harju Maakohtul.

Kui olete tarbija, on teil õigus pöörduda kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks ka Tarbijakaitseameti (Endla

10A, 10142 Tallinn, Eesti; https://komisjon.ee/et) juures moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole. See

komisjon lahendab tarbijate ja ettevõtjate vahelisi lepingulisi vaidlusi, mida pooled ei suuda läbirääkimiste

teel lahendada. Lisaks võite kasutada Euroopa Komisjoni veebipõhist vaidluste lahendamise rakendust

(https://ec.europa.eu/).

Kui mõni kasutustingimuste säte või sätte osa on või muutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks,

loetakse seda muudetuks minimaalses ulatuses, mis on vajalik, et muuta see kehtivaks, seaduslikuks ja

jõustatavaks. Kui selline muutmine ei ole võimalik, loetakse vastav säte või selle osa kustutatuks. Käesoleva

klausli kohase sätte või selle osa muutmine või kustutamine ei mõjuta ülejäänud kasutustingimuste kehtivust

ja jõustatavust.

Need kasutustingimused võivad olla kättesaadavad mitmes keeles. Erinevate keeleversioonide vaheliste

vastuolude korral on ülimuslik eestikeelne versioon.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Meie teenuste (ja lepingu) kasutamise võite igal ajal lõpetada, kui lõpetate

veebilehe kasutamise ja kustutate oma konto. Seda tegevust ei saa tagasi võtta. Me võime oma teenuste

osutamise (ja lepingu) tühistada, teatades sellest 30 päeva ette veebilehel või e-posti teel. Pärast lepingu

tühistamist ei tohi te meie teenuseid kasutada ega neid kolmandatele pooltele kättesaadavaks teha.

KONTAKTANDMED

Küsimuste korral võtke meiega ühendust helistades numbril +37256905531 vahemikus 10.00 -

21.00 või kirja teel [email protected].